2019-20 Senior Scholarship
Awards Ceremony

Thomas Jefferson Classical Academy Senior Scholarship Awards Ceremony, 2020 .pdf